Impressionen der Stadt Reichenbach
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Neujahrsbegegnung der Stadt Reichenbach
Eine Seite zurück
E-Mail an die Stadtverwaltung Zur Anmeldung
 
Okrouhlá_vek

Neujahrsbegegnung der Stadt Reichenbach

Novoroèní setkání mìsta Reichenbach
R_Reichenbach
Gefördert aus dem KPF, Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013
efre-gross
Logo ERN
Logo Ziel 3
Zum diesjährigen Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Andreas Böer am 12. Januar 2014 in die Aula der Oberschule Reichenbach geladen. Mehr als 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben waren der Einladung gefolgt, darunter auch zahlreiche Gäste aus Tschechien. In seiner Neujahrsansprache hielt Andreas Böer Rückschau auf das Jahr 2013 mit seinen vielfältigen Ereignissen und Veranstaltungen und verwies auf anstehende gemeinsam zu lösende Aufgaben im Jahr 2014.
Der Neujahrsempfang 2014 war aber auch zum passenden und würdigen Anlass gewählt worden, die nunmehr zehnjährige Zusammenarbeit der Stadt Reichenbach/OL mit der tschechischen Gemeinde Okrouhlá und ihren Partnern zu würdigen. In der Festrede vermittelte Bürgermeister Andreas Böer den anwesenden Gästen einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten, die beide Gemeinden auf breiter Ebene bislang realisierten.
Diese lebendige Partnerschaft strahlt längst auch auf weitere Gemeinden in den drei Ländern der Euroregion Neiße aus, ebenso wie auf die im Rahmen der EUROKOMMUNALE freundschaftlich verbundenen Gemeinden in Italien, Polen, Tschechien und Deutschland.

Für sein großes Engagement während dieser zehnjährigen deutsch-tschechischen Zusammenarbeit erhielt Okrouhlás Bürgermeister Jiří Vosecký den diesjährigen Bürgerpreis der Stadt Reichenbach. In seinem Grußwort verwies er auf die frühen Anfänge dieser Freundschaft und auf den Menschen, der „alles in Rollen brachte“, Helmut Müller aus Meuselwitz. Ihm galt dafür der Dank und die Anerkennung durch die Bürgermeister Jiří Vosecký und Andreas Böer sowie der anwesenden Gäste.


Na letošní Novoroční přijetí pozval starosta Andreas Böer své hosty dne 12. ledna 2014 do auly vyšší odborné školy v Reichenbachu. Pozvání přijalo více než 150 hostů z hospodářské sféry, z politiky i z veřejného života, mezi nimi také četní hosté z Čech. Ve své novoroční řeči se Andreas Böer ohlédl za rokem 2013 s jeho mnoha událostmi a akcemi a poukázal na stávající úkoly v roce 2014, které je třeba společně řešit..
Novoroční přijetí 2014 bylo však zvoleno také jako vhodná a důstojná příležitost pro připomenutí další události – již desetileté spolupráce města Reichenbach/OL s českou obcí Okrouhlá a jejími partnery. Ve své slavnostní řeči zprostředkoval starosta Andreas Böer přítomným hostům ohlédnutí za mnoha aktivitami, které obě obce v širokém záběru společně až dosud zrealizovaly.
Toto živoucí partnerství působí již dlouho na další obce ve všech třech zemích Euroregionu Nisa, stejně tak i na obce v Itálii, Polsku, Čechách a Německu přátelsky spojené v rámci iniciativy EUROKOMMUNALE.

Za svou velkou angažovanost a nasazení během této desetileté německo-české spolupráce obdržel starosta Okrouhlé Jiří Vosecký letošní občanskou cenu města Reichenbach. Ve své zdravici poukázal na rané počátky tohoto přátelství a na člověka, který „přinášel všechno v rolích“, na Helmuta Müllera z Meuselwitz. Jemu za to patřil dík a uznání obou starostů Jiřího Voseckého a Andrease Böera jakož i všech přítomných hostů.
 
 
IMG_6102
IMG_6112
IMG_6129
IMG_6053
IMG_6146
IMG_6169
IMG_6207
IMG_6247
IMG_5935
 
© Copyright Stadt Reichenbach/ O.L.
Logo der Stadt Reichenbach
Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen