Impressionen der Stadt Reichenbach
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Naturzwerge versetzen Berge
Eine Seite zurück
E-Mail an die Stadtverwaltung Zur Anmeldung
 
„Naturzwerge versetzen Berge“

„Skritci z prirody i hory prenesou“
Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_Farbe
SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi
Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020
Prioritätsachse/Prioritní osa:
Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz

Maßnahme/Opatøení:
Grenzübergreifende Maßnahmen zur Förderung eines Kultur- und Naturtourismus

Projektpartner/ Projektový partner:
Leadpartner: Stadt Reichenbach/O.L.
Projektpartner/Projektový partner 1: Touristische Gebietsgemeinschaft „NEISSELAND“ e. V. – http://www.neisseland.de
Projektpartner/Projektový partner 2: Svor - http://www.obecsvor.cz

Projektzeitraum/ Doba realizace projektu: 04.12.2015 - 30.09.2019
Ziele des Projektes/ Cíle projektu:
Die touristische Attraktivität der Gebiete Reichenbach und Svor soll durch das Projekt erhalten bzw. erhöht werden. Realisiert wird dieses durch die Aufwertung des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes. Ziel ist ein sanfter und nachhaltiger Tourismus, welcher stetig zu einer allgemein guten Wirtschafts- und Gesellschaftssituation beiträgt. Die Vermittlung des gemeinsamen kulturellen Erbes hilft die Naturschutzgebiete zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten.
Die neu gestalteten grenzüberschreitenden Angebote werden für Reisegruppen wie auch für den Individualgast vorbereitet. Darüber hinaus sind die Angebote auch in der Nebensaison und bei Schlechtwetter nutzbar. Dies führt zu einer Stabilisierung der Übernachtungszahlen im Programmgebiet.
Mithilfe des Projektes sollen Sprachbarrieren weiter abgebaut werden, die bestehende Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vertieft und neue Synergien entwickelt werden. Des Weiteren wird ein nachhaltiger und sanfter Tourismus angestrebt, welcher Einfluss auf den Schutz sowie die Pflege der Natur- und Kulturlandschaft hat. Das Projekt dient darüber hinaus der touristischen Erschließung für Groß und Klein.
Die Straßen- und Wegeanbindungen an die beiden Naturschutzgebiete sowie die Parkplatzsituation werden verbessert, um so die touristischen Angebote besser erschließen zu können. Weiterhin entstehen zwei Lehrpfade mit Ruheplätzen, zweisprachigen Beschilderungen und öffentlichen Erlebnisspielplätzen für Kinder. Außerdem erfolgen verschiedene touristisch orientierte Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen.
Projekt si klade za cíl zachovat resp. zvýšit turistickou atraktivitu oblastí kolem Reichenbachu a Svoru, k čemuž by mělo přispět zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví. Cílem je šetrný a trvale udržitelný turismus, který bude trvale přispívat k obecně dobré hospodářské a společenské situaci. Zprostředkování společného kulturního dědictví pomáhá zachovávat přírodní chráněné oblasti i pro další generace.
Nově koncipované přeshraniční nabídky jsou připraveny jak pro skupinové zájezdy, tak i pro individuální hosty. Navíc jsou tyto nabídky využitelné i ve vedlejší sezoně a za špatného počasí. To vede ke stabilizaci počtu noclehů v programové oblasti.
Díky projektu mají být dále překonávány jazykové baroéry, prohloubena stávající spolupráce s projektovými partnery a vyvinuty nové synergie. Dále projekt usiluje o šetrný a trvale udržitelný turismus, který má vliv na ochranu přírodní a kulturní krajiny a péči o ni. Projekt navíc slouží turistickému objevování krajiny pro malé i velké návštěvníky.
Zlepší se napojení obou chráněných oblastí na silnice a komunikace a možnosti parkování tak, aby byly turisticky dobře využitelné. Dále vzniknou dvě naučné stezky s odpočívadly, dvoujazyčnými tabulemi a zážitkovými herními prvky pro děti. Kromě toho proběhnou různá marketingová opatření a akce zaměřené na turismus.


Folgende Veranstaltungen werden bzw. wurden realisiert/ Spoleènì byly nebo budou uspoøádány tyto akce:

(1) Projektteamtreffen mit allen Projektpartnern zur Umsetzung des Projektes fanden am 13.06.2017 in Reichenbach und am 04.10.2017 in Svor statt.
Setkání projektového týmu se všemi partnery k realizai projektu se uskutečnila 13.6.2017 v Reichenbachu a 4.10.2017 ve Svoru.
Bild 2
IMG_1512
(2) Am 25.10.2017 fand in Sohland am Rotstein eine Informations- und Schulungsveranstaltung zum Thema Geocaching und Questing statt. Diese zwei modernen Formen einer Schatzsuche/Schnitzeljagd wurden zuerst in Vorträgen vorgestellt. Im Anschluss wurde eine Wanderung auf den Rotstein zur praktischen Anwendung durchgeführt.
25.10.2017 se v Sohlandu u Rotsteinu uskutečnila informační a školicí akce na téma geocaching a questing. Tyto dvě moderní formy hledání pokladu/stopované byly nejprve představeny formou přednášek. Poté následoval pěší výstup na Rotstein, během nějž byly tyto metody prakticky vyzkoušeny.
IMG_1538
IMG_1553
(3) Der Bau des Spielplatzes in Sohland am Rotstein startete nach der Bauanlaufberatung vom 19.10.2017. Es erfolgte bereits die Baufeldfreimachung.
Stavba høištì v Sohlandu u Rotsteinu byla zahájena po úvodní stavební poradì 19.10.2017. Probìhlo již vyèištìní stavební plochy.
20171220_090726
(4) Am 08.11.2017 fand auf Schloss Krobnitz eine Informationsveranstaltung zum Thema Schul-, Studenten-, Vereins- und Gruppenausflüge in der Euroregion Neiße statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele auf deutscher und tschechischer Seite und Finanzierungmöglichkeiten von Exkursionen mit Hilfe von EU-Fördermitteln vorgestellt.
8.11.2017 se na zámku Krobnitz uskuteènila informaèní akce na téma studentské, spolkové a skupinové výlety v euroregionu Nisa. V rámci této akce byly pøedstaveny pamìtihodnosti a cíle na nìmecké a èeské stranì a možnosti financování exkurzí z dotaèních prostøedkù EU.
Naturzwerge Krobnitz 1
Naturzwerge Krobnitz 3
(5) Ein weiteres Projektteamtreffen fand am 05.02.2018 in Reichenbach statt.
Další setkání projektového týmu se uskuteènilo 5.2.2018 v Reichenbachu.
Naturzwerge 8
(6) Am 14.04.2018 wurde in Reichenbach mit einer Auftaktveranstaltung in die neue Saison gestartet. Für die Gäste wurden u. a. ein Rundgang in der Stadt mit Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten und eine Wanderung auf den Rotstein organisiert.
14.4.2018 byla zahajovací akcí v Reichenbachu otevøena nová sezona. Pro hosty byl pøipraven vycházkový okruh po mìstì s návštìvou rùzných pamìtihodností a pìší výstup na Rotstein.
Naturzwerge 9
Naturzwerge 10

(7) Svor lud am 16.06.2018 zur Veranstaltung „Gemeinsamer Weg der Deutschen und Tschechen in der Vergangenheit und heute“ ein. U. a. wurde hier der Lehrpfad auf tschechischer Seite feierlich eröffnet und die Kinder der Grundschule führten passend zum Thema „Naturzwerge“ ein Programm auf. Gleichzeitig wurde der Tag für eine Zusammenkunft des Projektteams genutzt.
Svor pozval 16.6.2018 partnery a hosty na akci „Spoleèná cesta Nìmcù a Èechù v minulosti a dnes“. M. j. zde byla slavnostnì otevøena nauèná stezky a dìti ze základní školy uvedly program k tématu „Skøítci z pøírody“. Zároveò se akce využila k setkání projektového týmu.
Naturzwerge 11
Fotos Naturzwerge 12
Fotos Naturzwerge 13
(8) Im Juni 2018 konnte der Straßenbau des Rotsteinweges abgeschlossen werden.
V èervnu 2018 byla dokonèena výstavba komunikace na Rotstein.
Naturzwerge 14

(9) Die Eröffnung des Spielplatzes der Kita „Rotsteinkinder“ in Sohland a. R. fand am 20.09.2018 statt.
Høištì mateøské školy „Rotsteinkinder“ v Sohlandu u Rotsteinu bylo otevøeno 20.9.2018.

Naturzwerge 15
Naturzwerge 16
Naturzwerge 17
(10) Am 12.03.2019 fand in Reichenbach ein Projektteamtreffen statt.
12.3.2019 se v Reichenbachu uskuteènilo setkání projektových partnerù.
Naturzwerge 18
Naturzwerge 19
(11) Zur Saisonauftaktveranstaltung 2019 lud die Gemeinde Svor am 15.06. ein. Hierbei konnte u. a. der entstandene Lehrpfad „Auf den Spuren der Königslilie“ besucht werden.
Obec Svor uspoøádala 15.6.2019 slavnostní zahájení sezóny a pøi té pøíležitosti bylo možné mimo jiné navštívit vybudovanou nauènou stezku „Za lilií zlatohlavou“.

Foto 11
(12) Auch am 29.07.2019 traf sich das Projektteam wieder zur Beratung in Reichenbach.
Také 29.7.2019 se opìt setkal projektový tým na poradì v Reichenbachu.

Foto 12
(13) In der Kindertagesstätte Sohland fand am 20.09.2019 ein gemeinsames Treffen zum Laternenbasteln für die Kinder statt. Außerdem hatten die Kinder ein kleines Programm vorbereitet und Zeit zum Spielen auf dem neuen Spielplatz gab es natürlich auch.
V mateøské škole v Sohlandu se 20.9.2019 uskuteènilo spoleèné setkání a vyrábìní lampionù pro dìti. Kromì toho mìly dìti pøipraven malý program a mìly samozøejmì i èas na hraní na novém høišti.
Foto 13_1
Foto 13_2
(14) Das Abschlusstreffen wurde in Reichenbach am 05.12.2019 abgehalten. Dabei wurde der gesamte Projektablauf noch einmal in einer Präsentation zusammengefasst und ausgewertet.
Závěrečné setkání se konalo 5.12.2019 v Reichenbachu. Celý proběh projektu byl ještě jednou shrnut a vyhodnocen formou prezentace.
Foto 14
Impressionen vom Herbst 2019 zum Projekt „Naturzwerge versetzen Bergen“ eingereicht 
von Herrn Morgenstern www.reichenbach.jetztvirtuell.de.
 
© Copyright Stadt Reichenbach/ O.L.